Politiek Hotel Boston Cattolica voor de verwerking van persoonlijke gegevens

Deze verklaring bevat een indicatie van de regels en richtlijnen waaraan Hotel Boston Cattolica zich houdt met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers van de website hboston.it.
Omdat de site wordt beheerd en gehost op het Italiaanse grondgebied, zal de informatie en gegevens met betrekking tot de gebruikers van de site worden verwerkt door Hotel Boston katholiek in overeenstemming met de Italiaanse wetgeving die 95 / 46 / EG en 2002 / 58 / EG van het Europees Parlement implementeert en van de Europese Raad, dat wil zeggen volgens het wetsdecreet 30 June 2003 n. 196 en de daaropvolgende wijzigingen en toevoegingen.

1. Doeleinden en methoden voor gegevensverwerking

Hotel Boston Cattolica informeert gebruikers van de site dat de verzamelde gegevens uitsluitend zullen worden gebruikt voor de hieronder gespecificeerde doeleinden en om gebruikers op de hoogte te houden van nieuws, promoties, wedstrijden en over de activiteiten van Hotel Boston Cattolica in het algemeen.
Onverminderd communicatie en verspreiding die worden uitgevoerd in overeenstemming met wettelijke verplichtingen, kunnen de gegevens in Italië en / of in het buitenland worden bekendgemaakt om:
- voor direct marketingactiviteiten, door nieuwsbrieven te sturen
- voor informatieactiviteiten;
- voor het maken van professionele profielen met betrekking tot klanten of consumenten
- voor marktonderzoek of ander onderzoek ter verbetering van haar producten of diensten.
De verzamelde gegevens kunnen elektronisch, magnetisch, telematica of op papier worden verwerkt en worden in ieder geval beschermd door adequate beveiligingssystemen die voortdurend worden bijgewerkt en opgeslagen in een veilige en gecontroleerde omgeving.

2. Verstrekking van gegevens en gevolgen van elke weigering

Het verstrekken van gegevens is optioneel, behalve in gevallen waarin de verzamelde gegevens moeten worden gebruikt voor het uitvoeren van een contract of dienst aangevraagd door de gebruiker. In dit geval impliceert elke weigering door de betrokken partij om de gegevens te verstrekken de onmogelijkheid voor Hotel Boston Cattolica om de ontvangen opdracht uit te voeren.

3. Verantwoordelijke personen voor verwerking en verspreiding

De persoonlijke gegevens zullen worden verstrekt aan en gebruikt door de medewerkers van Hotel Boston Cattolica en / of haar dochtermaatschappijen in het buitenland voor het enige doel van het uitvoeren van de activiteiten die de reden waarvoor de gegevens werden verzameld vormen (bijvoorbeeld, contracten uitvoeren voor de verkoop of levering van diensten of voor het versturen van nieuwsbrieven).

4. Rechten van de belanghebbende

Eigenaar en beheerder van de verwerking van de verzamelde gegevens is Hotel Boston Cattolica, gevestigd in Via Carducci, 115 - 47841 Cattolica (RN), waarop belanghebbende partijen zich schriftelijk kunnen aanmelden voor de uitoefening van de door art. 7 van de D.lgt. 196 / 2003, dwz voor:
1) om een ​​indicatie te krijgen van de oorsprong van persoonsgegevens, van de doeleinden en methoden van verwerking, van de logica die wordt toegepast in het geval van verwerking die wordt uitgevoerd met behulp van elektronische instrumenten; de gegevens van de voor de verwerking verantwoordelijke, de onderwerpen of de categorieën van personen aan wie de persoonsgegevens kunnen worden verstrekt of die daarvan kennis kunnen nemen;
2) te verkrijgen bijwerking, de rectificatie of integratie van data, wissen, anonimiseren of blokkeren van gegevens die zijn verwerkt in strijd met de wet, met inbegrip van gegevens die niet voor het doel hoeven te worden bewaard die verzameld of vervolgens verwerkt, de bevestiging dat de gewenste bewerkingen zijn kennis gebracht, ook inhoudelijk gezien van degenen aan wie de gegevens zijn meegedeeld of verspreid, met uitzondering van het geval waarin deze voldoening het blijkt onmogelijk of houdt een gebruik in van middelen die kennelijk onevenredig zijn aan het beschermde recht;
3) te verzetten tegen om legitieme redenen de verwerking van persoonsgegevens hem betreffende persoonsgegevens, ook al © relevant zijn voor het doel van de collectie of de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het verzenden van reclame materialen of directe verkoop of voor het uitvoeren van onderzoek naar markt- of commerciële communicatie.

Art 7. Recht op toegang tot persoonlijke gegevens en andere rechten (Wetsbesluit 196 / 2003)

1.De belanghebbende heeft het recht om bevestiging te verkrijgen van het bestaan ​​of niet van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, zelfs als deze nog niet geregistreerd zijn, en hun communicatie in begrijpelijke vorm.
2. De geïnteresseerde heeft het recht om de indicatie te verkrijgen:
a) de herkomst van persoonsgegevens;
b) de doeleinden en methoden van behandeling;
c) de logica die wordt toegepast in het geval van behandelingen die worden uitgevoerd met behulp van elektronische instrumenten;
d) van de identificatiegegevens van de houder, van de verantwoordelijke en van de aangewezen vertegenwoordiger volgens het artikel 5, paragraaf 2;
e) personen of categorieën van personen aan wie de gegevens kunnen worden verstrekt of die er kennis van kunnen hoedanigheid van aangewezen vertegenwoordiger in het land, managers of agenten.
3. De belanghebbende heeft het recht om:
a) actualisering, rectificatie of, indien geïnteresseerd, integratie van gegevens;
b) de annulering, transformatie in anonieme vorm of afscherming van de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, met inbegrip van gegevens waarvan de bewaring noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens worden verwerkt;
c) de verklaring dat de in de letters a) en b) bedoelde handelingen, ook wat de inhoud ervan betreft, onder de aandacht zijn gebracht van degenen aan wie de gegevens zijn medegedeeld of verspreid, behalve in het geval waarin deze uitvoering is vervuld. het blijkt onmogelijk of houdt een gebruik in van middelen die kennelijk onevenredig zijn aan het beschermde recht.
4. De belanghebbende heeft het recht om bezwaar geheel of gedeeltelijk te maken:
a) op legitieme gronden, de verwerking van persoonsgegevens die op hem / haar betrekking hebben, ook al zijn deze relevant voor het doel van de verzameling;
b) de verwerking van persoonsgegevens die hem betreffen met het doel reclame- of direct verkoopmateriaal te verzenden of marktonderzoek of commerciële communicatie uit te voeren.

Art 13. Informatie (wetsbesluit 196 / 2003)

1. De belanghebbende of de persoon aan wie de persoonsgegevens worden verzameld, worden van tevoren mondeling of schriftelijk op de hoogte gesteld van:
a) de doeleinden en methoden van behandeling die de gegevens bestemd zijn;
b) de verplichte of vrijwillige karakter van het verstrekken van gegevens;
c) de gevolgen van een weigering om te antwoorden;
d) de onderwerpen of categorieën van onderwerpen aan wie de persoonlijke gegevens kunnen worden verstrekt of die hen als managers of agenten kunnen worden, en de reikwijdte van de verspreiding van dergelijke gegevens;
e) de rechten bedoeld in artikel 7;
f) de identificatiegegevens van de houder en, indien aangewezen, van de vertegenwoordiger op het grondgebied van de staat overeenkomstig artikel 5 en de verantwoordelijke persoon. Wanneer de eigenaar meer verantwoordelijk heeft benoemd, wordt minstens één daarvan aangegeven, met vermelding van de site van het communicatienetwerk of de methoden waarmee de bijgewerkte lijst met gegevensverwerkers gemakkelijk te kennen is. Wanneer een persoon die verantwoordelijk is voor het beantwoorden van de belanghebbende is aangewezen in geval van uitoefening van de rechten waarnaar wordt verwezen in Artikel 7, wordt deze manager aangegeven.
2. De informatie waarnaar wordt verwezen in paragraaf 1 bevat ook de elementen waarin specifieke bepalingen van deze code voorzien en omvat mogelijk niet de elementen die al bekend zijn aan de persoon die de gegevens verstrekt of waarvan de kennis de uitvoering kan belemmeren, door een onderwerp openbare, inspectie- of controlefuncties die worden uitgevoerd met het oog op de verdediging of de veiligheid van de staat of voor de preventie, opsporing of vervolging van strafbare feiten.
3. De Garant kan zich identificeren met zijn bepaling vereenvoudigde procedures voor de openbaarmaking die met name wordt geboden door telefonische bijstand en informatiediensten aan het publiek.
4. Als de persoonlijke gegevens niet van de belanghebbende partij worden verzameld, wordt de informatie waarnaar wordt verwezen in paragraaf 1, inclusief de categorieën gegevens die worden verwerkt, aan hetzelfde onderwerp gegeven bij de registratie van de gegevens of, wanneer naar verwachting wordt gecommuniceerd, niet na de eerste communicatie.
5. De bepaling waarnaar wordt verwezen in paragraaf 4 is niet van toepassing wanneer:
a) de gegevens worden verwerkt op basis van een wettelijke verplichting, een verordening of communautaire wetgeving;
b) de gegevens worden verwerkt met het oog op het uitvoeren van defensieve onderzoeken onder de 7-wet van december 2000, n. 397, of, in ieder geval, om een ​​recht voor de rechtbank te doen gelden of te verdedigen, op voorwaarde dat de gegevens uitsluitend voor dergelijke doeleinden worden verwerkt en voor de periode die strikt noodzakelijk is voor hun vervolging;
c) de informatie aan de belanghebbende partij omvat het gebruik van middelen die de Garant, die passende maatregelen voorschrijft, duidelijk onevenredig verklaart aan het beschermde recht, of naar het oordeel van de Garant onthuld is, onmogelijk.

Laat een reactie achter

Il tuo indirizzo email non Sarà pubblicato. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Translate »